Pri objednávke nad 99 Eur máte DOPRAVU ZDARMA. EXPRESNÉ DODANIE do 24 hodín od objednania.

AKCIOVÉ PRODUKTY

Záručné podmienky, záručná doba, reklamačný poriadok

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba najviac 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.
 5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 6. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 7. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 8. uplynutím záručnej doby tovaru,
 9. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 10. používaním tovaru v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 11. neodbornou inštaláciou tovaru alebo nesprávnym používaním tovaru,
 12. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nevhodným spôsobom čistenia (pre čistenie výrobku sa môžu používať iba vhodné čistiace prostriedky),
 13. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 14. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 15. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 16. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 17. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 18. Pri odstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
 19. na bezplatné odstránenie vady – Predávajúci je povinný vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť vykonaním záručnej opravy
 20. na výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti, a to za podmienok, že:
 21. výmena je možná 
 22. Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
 23. Pri neodstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
 24. na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád
 25. na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou tovaru
 26. na primeranú zľavu z ceny, ak má tovar také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol používať
 27. Vady sa považujú za neodstrániteľné:
 28. ak vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť, a ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru
 29. ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúce nemôže tovar riadne užívať, z dôvodu, že:
  • po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, t.j. ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opäť

      a l e b o

 • ide o väčší počet vád, t.j. na tovare sa v dobe uplatňovania nároku vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád
 • ak reklamácia nebola vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie
 • Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
Názov Zverejnené
Odstupenie od zmluvy - Formulár Veľkosť: 11.73 Kb Typ: DOCX 07.04.2021
Reklamačný formulár

*- povinná položka

Práve online: 32
Dnes: 3838 | Včera: 1943
Celkom: 3863701
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe